สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ ไอจีเนียส

เกิดข้ึนจากการรวมตัวของผู้บริหารที่มีแนวคิดตรงกัน ในการท่ีอยากจะพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้ได้มาตรฐานสากลเป็นส่วนหน่ึงใน การที่จะช่วยพัฒนามนุษย์อัน เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยนำพาประเทศชาติไปสู่ความสาเร็จ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศท่ัวโลกได้อย่างทัดเทียมกัน สถาบันฯ ทำการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบบุฟเฟต์ ไม่จากัดชัวโมงเรียน จำลองบรรยากาศเสมือนผู้เรียนกาลังพัฒนาภาษาในต่างประเทศ และยังเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษทุกทักษะ Speaking, Listening, Reading, Writing, Vocabulary and Grammar ตั้งแต่ระดับต้นถึงสูงสุด ทุกคลาสเรียนเป็นการสอนสดท้ังหมด และมีห้อง Lab ให้นักเรียน เรียนทบทวนไม่จากัดชัวโมง และ เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาหรับองค์กร จัดรูปแบบการอบรมทั้งในและนอกสถานท่ี

Learn More

I-Genius Education

I-Genius สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทยเจ้าแรกอันดับ1

Flexible, Quality

หยืดหยุ่นเรื่องเวลา ตารางเรียน เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก บรรยากาศดี ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Buffet Course

สอนคอร์สเรียนแบบบุฟเฟต์ไม่จำกัดชั่วโมง เพื่อการเรียนที่เข้มข้น ได้ผล สำหรับทุกเพศ วัย ทุกกลุ่มพื้นฐานภาษาอังกฤษ

Guarantee

รับรองผลการเรียน
TOEIC 700+,
IELTS 6.5+

Client say about me

The Choices are yours