General Education Development (GED) หลักสูตรรับรองผล 100%

หลักสูตร GED ของ I-Genius เป็นหลักสูตรการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การสอนมายาวนาน สอนสดทุกรอบ เป็นการเรียนการสอนที่ทันสมัย เน้นวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบ GED พร้อมทั้งสอนวิธีการคิดประยุกต์ใช้ทำข้อสอบ และเพื่อปูพื้นฐานการเรียนในอนาคตต่อไป เนื้อหาการเรียนครบทุกส่วน สอนติวข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ การเตรียมตัวสอบ แนะแนวข้อสอบ และการเฉลยข้อสอบเก่า กลุ่มการเรียน GED สอนสดทุกรอบ และ มี VDO เรียนทบทวน หากสอบไม่ผ่าน กลับมาเรียนซ้ำฟรี!! บรรยากาศในการเรียน มีความเป็น Private สูง คณาอาจารย์ และพี่ๆ เอาใจใส่ดูแลเข้มงวด แต่เป็นกันเองอบอุ่น

เนื้อหา 4 วิชา ของ GED

จำนวนทั้งหมด 96 ชั่วโมง
 • Social Studies : 20 ชั่วโมง
 • Mathematical Reasoning : 20 ชั่วโมง
 • Science : 20 ชั่วโมง
 • Reasoning through Language Arts (RLA); Reading & Writing : 36 ชั่วโมง
 • แต่ละวิชาส่วนใหญ่ จะมีคำถาม 30-50 คำถาม และข้อสอบก็เป็นแบบ Multiple choices เป็นส่วนใหญ่ ส่วนวิชา Reasoning Through Language Arts จะมีให้เขียน Essay ด้วย

  รูปแบบการเรียน

 • เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน (ขั้นต่ำ 3 คน)
 • นักเรียนกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน (จับคู่มาเรียน)
 • เรียนเดี่ยว (Private1 1:1)

 • *รอบการเรียน 10.00 -12.00 น. /13.00-15.00 น.
  จันทร์ Social Studies (1)/Social Studies(2)
  อังคาร Math (1)/Math(2)
  พุธ Science (1)/Science(2)
  พฤหัสฯ Reading (1)/Reading(2)
  ศุกร์ Writing (1)/Writing(2)

  *หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความความเหมาะ หรือตามกลุ่มและเวลาที่นักเรียนจัดมา แถมฟรี คอร์สไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการเขียน (Intensive Grammar & Basic Writing :Online) ระยะเวลา 3 เดือน ไม่จำกัดชั่วโมง

  หลักสูตร GED (General Education Development) เรียนที่สถาบันฯ

  ค่าเล่าเรียน
 • เรียนกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน (ขั้นต่ำ 3 คน) (ราคาต่อคน)
 • วิชาละ 14,900 บาท ยกเว้น วิชา (RLA) ราคา 26,500 บาท
  โปรโมชั่นพิเศษ สมัครทั้งคอร์ส ราคา 68,500 บาท (4 วิชา 96 ชั่วโมง)

 • เรียน 2 คน (ราคาต่อคน)
 • วิชาละ 17,500 บาท ยกเว้น วิชา (RLA) ราคา 31,500 บาท
  โปรโมชั่นพิเศษ สมัครทั้งคอร์ส ราคา 78,500 บาท (4 วิชา 96 ชั่วโมง)

 • เรียนเดี่ยว
 • วิชาละ 20,500 บาท ยกเว้น วิชา (RLA) ราคา 36,000 บาท
  โปรโมชั่นพิเศษ สมัครทั้งคอร์ส ราคา 95,000 บาท (4 วิชา 96 ชั่วโมง)

  แถมฟรี!! คอร์สไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการเขียน (Intensive Grammar & Basic Writing :Online) ระยะเวลา 3 เดือน ไม่จำกัดชั่วโมง มูลค่า 10,900 บาท

  GED (General Education Development) ONLINE ผ่านระบบ ZOOM

  ค่าเล่าเรียน
 • เรียนกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 6 คน (ขั้นต่ำ 3 คน) (ราคาต่อคน)
 • วิชาละ 14,900 บาท ยกเว้น วิชา (RLA) ราคา 26,500 บาท
  โปรโมชั่นพิเศษ สมัครทั้งคอร์ส ราคา 68,500 บาท (4 วิชา 96 ชั่วโมง)

 • เรียน 2 คน (ราคาต่อคน)
 • วิชาละ 17,500 บาท ยกเว้น วิชา (RLA) ราคา 31,500 บาท
  โปรโมชั่นพิเศษ สมัครทั้งคอร์ส ราคา 78,500 บาท (4 วิชา 96 ชั่วโมง)

 • เรียนเดี่ยว
 • วิชาละ 20,500 บาท ยกเว้น วิชา (RLA) ราคา 36,000 บาท
  โปรโมชั่นพิเศษ สมัครทั้งคอร์ส ราคา 95,000 บาท (4 วิชา 96 ชั่วโมง)

  แถมฟรี คอร์สไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการเขียน (Intensive Grammar & Basic Writing :Online) ระยะเวลา 3 เดือน ไม่จำกัดชั่วโมง มูลค่า 10,900 บาท

  เงื่อนไขการสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มีดังนี้

  เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลาย (High School) ในประเทศไทย ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา นักเรียนที่สอบผ่าน GED ทั้ง 4 วิชา ก็จะได้วุฒิ ม.6 ในไทย (ต้องมีอายุครบ 16 ปี บริบูรณ์) และมีสิทธิ์ที่จะสมัครสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย (หลักสูตรอินเตอร์และหลักสูตรปกติ) สอบ O-NET ม.6/ GAT/ PAT

 • คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน จึงถือว่าสอบผ่าน ได้รับ GED Diploma and Transcript (ซึ่งเอกสาร 2 อย่างนี้จะต้องทำการ Request ในระบบหลังจากสอบผ่านแล้ว)
 • หากสอบไม่ผ่าน ผู้สอบสามารถสมัครสอบได้ทันทีในการสอบครั้งที่ 2 และ 3 ส่วนการสอบในครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ต้องเว้นการสอบออกไป 60 วัน หลังจากการสอบครั้งก่อนหน้านี้ ทั้งนี้สามารถเลือกสอบทีละวิชา หรือเลือกสอบทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม
 • ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากสอบผ่านแล้ว ผู้สอบจะได้รับอีเมลย์ E-Diploma และ E-Transcript จาก GED Testing Service E-Diploma and E-Transcript ผู้เข้าสอบมีสิทธิ Download ได้ 7 ครั้ง ตามระยะเวลาที่ทาง GED Testing Service กำหนดเอาไว้ (แนะนำควร Download เก็บไว้ทันที)
 • การขอเอกสารรูปแบบ Paper Diploma และ Paper Transcript หลังจากได้ ได้รับอีเมลย์ E-Diploma และ E-Transcript ผู้สอบทำรายการขอ โดยมีค่าใช้จ่าย GED Transcript and Diploma ใบละ 15 USD บริการจัดส่งเอกสาร โดย FedEx จะมีค่าบริการเพิ่มใบละ 40 USD เอกสารจะส่งถึงบ้านประมาณ 5 วัน (ไม่นับวันอาทิตย์)
 • สำหรับการเข้าสอบหากผู้เข้าสอบมีอายุ 16 ปี บริบูรณ์ แต่ยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง และต้องทำเป็นหนังสือยินยอม (Consent Form) เป็นหลักฐานส่งไปยัง GED Testing Service เพื่อขอเข้าสอบ Consent Form ผู้เข้าสอบสามารถ Download ได้จากเวปไซต์สมัครสอบ GE www.ged.com ผู้ปกครองและผู้เข้าสอบต้องกรอกข้อความใน Consent Form ด้วยกัน ถัดจากนั้นส่งเป็น File PDF ไปยัง Operations@gedtestingservice.com GED Testing Service จะใช้เวลาดำเนินการ Consent Form ประมาณ 2 วัน ถัดจากนั้นผู้เข้าสอบก็จะสามารถจัดตารางสอบ GED ได้
 • การชำระค่าสอบและค่าเอกสาร จะเป็นการชำระด้วยหมายเลขบัตรเครดิต โดยคีย์ข้อมูลเข้าไป ในเวปไซต์ www.ged.com
 • การเปลี่ยนวันสอบ หรือยกเลิกวันสอบ ต้องเปลี่ยน หรือยกเลิกก่อนถึงเวลาสอบ 24 ชั่วโมง ค่าสมัครสอบจะได้คืนเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตที่ใช้สมัครสอบ
 • เอกสารแสดงตัวตนที่มีรูปและลายเซ็นต์ ที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ GED : หนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือบัตรนักเรียน / นักศึกษาที่มีลายเซ็นต์ของตนระบุอยู่ในบัตรเท่านั้น
 • ข้อสอบ GED ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 วิชาดังต่อไปนี้

 • Mathematic Reasoning: Number & Operations, Geometry, Measurement & Data Analysis, and Algebra, Graphs and function
 • Science: Reading for meaning in Science, Designing and interpreting science, Using numbers and graphics in science experiments Biology, Earth Science, Chemistry, and Physics
 • Social Studies: US & World, History, Geography, Civics & Government, and Economics
 • Reasoning Through Language Arts: (Part 1: Reading and Grammar; Literary, Poetry, Drama, Prose, Critical Review, and Business Document) (Part 2 : Essay Writing) • ค่าใช้จ่าย และ สถานที่สอบ

  ค่าใช้จ่ายของการสอบ GED แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  1. ค่าสอบวิชาละ 75 USD
  2. ค่าใบ GED Diploma and Transcript ใบละ 15 USD
  การชำระค่าสอบและค่าเอกสาร จะเป็นการชำระด้วยหมายเลขบัตรเครดิต โดยคีย์ข้อมูลเข้าไป ใน www.ged.com

  สถานที่สอบ GED ในประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ที่ ดังนี้
  1. Pearson Professional Centers: BB Building, ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กทม. 02 664 3563
  2. Paradigm: ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ ชิดลม กทม. 092 063 5599
  3. Movaci Technology: 420/11-13 ถนนช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 053 920 555
  4. Thabyay Education: อ.แม่สอด จ.ตาก
  5. Phuket Academic Language School: 66/19 ถนนวิจิตรสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

  มหาวิทยาลัยและคณะเรียน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะนิเทศสาสตร์ (COMM ARTS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะจิตวิทยา (JIPP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (BJM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP/TEPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • International Business, Mahidol University International College
 • Communication Design, Mahidol University International College


 • Enroll the course