Key to Success

Key to success
ภาษาอังกฤษคือกุญแจสำคัญในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ข้อมูลข่าวสารถึงกันทั่วโลก การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความก้าวหน้าของชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะช่วยเปิดโลกให้คุณ ส่งเสริมให้คุณก้าวหน้าทั้งด้านการศึกษาและการงาน ช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ และสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน

 

Effective Learning

Effective Learning
การเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่จำกัด I-GENIUS ช่วยคุณได้

ปัจจุบันเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิต! ทุกคนล้วนมีภาระหน้าที่และกิจกรรมต่างๆมากมาย การจัดสรรเวลาที่ยืดหยุ่นได้ตรงตามความต้องการของคุณ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ในเวลาที่สะดวก และตรงกับความต้องการของคุณ โดยไม่ต้องรอชั้นเรียน หรือเพื่อนร่วมชั้น จึงทำให้เวลาอันมีค่าของคุณ ถูกใช้ไปในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นและ ผ่อนคลาย ไม่เครียด ได้ครบทั้งสังคมและวิชาการ

Our Background

Back ground
ประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการที่จะช่วยให้ทุกคน  ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ของผู้บริหารและทีมพัฒนาหลักสูตร ซึ่งส่งผลมาจาก การได้รับโอกาสในการศึกษา ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และมั่นใจ จึงเกิดแนวคิดที่จะนำประสบการณ์ดังกล่าว มาถ่ายทอดและจัดทำเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน สำหรับคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกระดับ ให้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ ออกมาใช้ได้อย่างมั่นใจ ได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ทำงาน  เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและองค์กร ด้านการศึกษาและการทำงาน อีกทั้งทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ที่หลากหลาย การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะทำให้คุณสามารถเปิดประตูสู่ความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจ

instructor

Instructor
คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน

เราได้คัดสรรอาจารย์ผู้สอน ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และคุณภาพ เชี่ยวชาญการถ่ายทอดทักษะภาษาอังกฤษ ในแต่ละด้านมาโดยเฉพาะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งแบบสำเนียงอังกฤษและอเมริกัน อาจารย์ผู้สอนทุกท่านล้วนผ่านการอบรมและการทดสอบคุณภาพมาตรฐานของผู้สอน จึงช่วยให้ผู้เรียนได้รับคุณภาพและความรู้ที่ถูกต้องอย่างมั่นใจ

เราจัด ให้คุณได้ฝึกทักษะ การฟัง การพูด กับอาจารย์ชาวต่างชาติ (Native Speaker) ได้อย่างไม่จำกัด อีกทั้งยังมีอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ Non-Native English Speaker และผ่านการคัดเลือกจากผู้บริหารสถาบันฯ ควบคู่ไปกับการเรียนกับอาจารย์ชาวไทย ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านโดยตรง อีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม

Our Background

Evaluation
การประเมินผลคุณภาพการเรียน การสอน

เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึง ความก้าวหน้าของการเรียน การสอน สถาบันยังได้จัดทำระบบประเมินผล ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านภาษาในทุกทักษะได้ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เปรียบเทียบทั้งในรูปแบบของผลคะแนน กราฟ เวลา และตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีทั้งแบบประเมินผู้เรียน และแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ทั้ง 2 ส่วนไปพร้อม ๆ กันอย่างสม่ำเสมอ ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ให้ทันยุคทันสมัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนและองค์กร สมกับที่ได้รับความไว้วางใจในการที่สถาบันฯได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร อันเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ที่จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า มั่นคงต่อไปในอนาคตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก

instructor

Environment
บรรยากาศ และ สถานที่

สถานที่ ห้องเรียน และบรรยากาศการเรียน เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกประทับใจ และอยากมาเรียน ห้องเรียนสะอาด ที่นั่งสบาย ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เน้นการจัดการเรียนการสอนสดแบบกลุ่มย่อย ไม่แออัด เพื่อที่อาจารย์ผู้สอนจะได้ดูแลอย่างทั่วถึง สามารถตอบข้อซักถามได้ทันที การถ่ายถอดเนื้อหาที่สนุกสนาน ไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ การใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น การอุปมา อุปไมย การอธิบายถึงหลักการและเหตุผล ทำไม อย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์เหตุและผล ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียน ออกไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต