Ultimate English

Home/Our Courses/Ultimate English

Ultimate English

Ultimate English 

สุดยอดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้คุณเก่งภาษาแบบเหนือชั้น เกินความคาดหมาย เหนือคำบรรยาย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ คนทำงาน หรือผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEFL (iBT), IELTS, TOEIC หรือ เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้ง การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การทำข้อสอบ ให้มีความเชี่ยวชาญ และยอดเยี่ยม เรายกบรรยากาศในการเรียนมาให้ท่านเสมือนท่านใช้ชีวิตในต่างประเทศ ฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ไม่ยั้ง ตลอด 1 ปี รูปแบบการเรียนประกอบด้วย

– Basic English: ภาษาอังกฤษขั้นต้นสำหรับมือใหม่หัดใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนใน part นี้จะทำให้ผู้ที่กลัวภาษาอังกฤษ เปลี่ยนเป็นกล้าที่จะใช้ภาษา (สอนสด)

– Ultimate Grammar: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีหลักเกณฑ์ และกฎหลักในการจำนำไปใช้ เพื่อให้ท่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง สละสลวย
–  ระดับไวยากรณ์ขั้นต้น (Pre-intermediate Level) สอนสด
–  ระดับไวยากรณ์ขั้นกลาง (Intermediate Level) สอนสด
–  ระดับไวยากรณ์ขั้นสูง (Advance Level) สอนสด

–  Ultimate Conversation: เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับ Native Teachers ทุกสถานการณ์ ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวัน, ในที่สาธารณชน, ในที่ทำงาน, การพูดคุยสื่อสารเชิงวิชาการ, เชิงธุรกิจ และอีกนานาเหตุการณ์ มีชั่วโมงเรียนสดให้เลือกเข้าเรียนกว่า 2,000 ชั่วโมง
–  ระดับ Conversation ขั้นต้น (Pre-intermediate Level) สอนสด
–  ระดับ Conversation ขั้นกลาง (Intermediate Level) สอนสด
–  ระดับ Conversation ขั้นสูง (Advance Level) สอนสด

–  Ultimate Business English : หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ทั้งการเจรจาต่อรอง (Negotiation) การพูดคุยนำเสนอ (Presentation) มารยาททางธุรกิจ การพูดคุยในที่ประชุม สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นเจ้าของกิจการ  สอนสด

–  Ultimate English for Success: เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น และประสบความสำเร็จในการใช้ การสอบวัดระดับมาตฐานภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT), IELTS, TOEIC  ให้ได้ผลคะแนนตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถาบันฯ ได้จัดรวบรวม
–  คำศัพท์ (Academic Vocabulary) สอนสด
–  ข้อสอบการอ่าน (Academic Reading) สอนสด
–  การฝึกฟังขั้นต้น (Basic Listening) และข้อสอบการฟัง (Academic Listening) สอนสด
–  การเขียน E-Mail Writing  สอนสด
–  ข้อสอบการเขียน (Academic Writing) สอนสด

–  Basic Writing : ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเรียบเรียง  และฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประโยค จนไปถึงระดับพารากราฟ จนเกิดความเชียวชาญ สอนสด

–  Academic Writing: สอนหลักการเขียนขั้นสูง  ทั้งรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงาน (Report)สอนสด

–  iLab: คลังการเรียนรู้เพิ่มเติม  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนทบทวน  และเพิ่มเติมความรู้  ทั้งไวยากรณ์ตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูงสุด,  คำศัพท์,  แนวข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบวัดผลภาษาอังกฤษทั้ง TOEFL, IELTS หรือ TOEIC  รวมถึงการฝึกฝนทางด้านการเขียนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสามารถนำไปประยุกต์เพื่อที่จะเขียนเป็นงานเขียนที่มีคุณภาพได้อย่างมั่นใจ  เป็นขุมคลังขนาดใหญ่ที่สามารถมาเรียนทบทวนได้กว่า 2,000 ชั่วโมง

ระยะเวลาเรียน         1 ปี   (เข้าเรียนในห้องเรียนสดได้กว่า 3,000 ชั่วโมง)

หมายเหตุ             –  iLab เข้าเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
–  เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียน ผู้เรียนสามารถทำ Placement Test ได้ก่อนล่วงหน้า

2015-04-20T16:31:58+00:00 By |0 Comments