Intensive English Program (BUFFET ENGLISH) hot

Home/Our Courses/Intensive English Program (BUFFET ENGLISH) hot

Intensive English Program (BUFFET ENGLISH) hot

หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณในทุกด้าน

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้รับความรู้ทางทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การฟัง การพูดการอ่าน การเขียน การใช้ศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียง และสำเนียงที่ถูกต้อง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ เพื่อให้ผู้เรียนค้นหา เติมเต็ม และต่อยอด ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีอยู่ ให้สามารถพัฒนาและนำออกมาใช้ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำความรู้ในทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEFL(iBT), IELTS, TOEIC เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานองค์กร ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติ ให้ได้อย่างมั่นใจ ประกอบด้วย

  • Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่าง ถูกต้องแม่นยำ โดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius ได้สรุปเนื้อหา Grammar ที่ต้องใช้จริงทั้งในด้านการพูดและการเขียน ที่คนไทยจำนวนมากยังคงสับสนเกี่ยวกับการใช้งาน ให้สามารถเรียบเรียงประโยคพูดเขียน ด้วยเทคนิคอย่างง่าย รวดเร็ว ผู้เรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไป ใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำข้อสอบในชั้นเรียน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ไม่น่าเบื่อ โดยผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้ ดังนี้
    • ระดับไวยากรณ์ขั้นต้น  (Pre-intermediate Level)  สอนสด
    • ระดับไวยากรณ์ขั้นกลาง  (Intermediate Level)  สอนสด
    • ระดับไวยากรณ์ชั้นสูง  (Advanced Level)  สอนสด
  • English Oral Communication การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม สื่อผสมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และสมจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดการเรียนรู้ในการฟัง พูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด ผู้เรียนสามารถเลือกชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับตนเองได้ไม่จำกัด ชั่วโมง
  • English for Success เมื่อผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านไวยากรณ์และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีแล้ว สถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius ได้รวบรวม คำศัพท์ (Vocabulary), ข้อสอบการอ่าน (Reading) และบทความภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียน (Writing) เพื่อช่วยผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวไปสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL(iBT), IELTS, TOEIC ให้ได้ผลคะแนนตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius ได้จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของสหรัฐอเมริกา ไว้คอยให้คำแนะนำในการวางแผนการเรียน การทำงาน ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องระบุวันนัดหมายก่อนล่วงหน้า
  • i Learning Multimedia System Technology สถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius ได้นำระบบสื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย กล่าวคือ เป็นการรวบรวมสื่อการเรียนการสอน ที่ได้รับการยอมรับแล้ว ว่าใช้เรียนภาษาอังกฤษได้ประสิทธิภาพสูงสุด ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โสตทัศศึกษาที่ทันสมัย มีทั้งรูปภาพประกอบ แสง สี เสียง รวมไปจนถึงการรวบรวมแบบฝึกหัด จำลองการทำข้อสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ แม่นยำ ก่อนที่จะไปสอบจริง อาทิเช่น Listening Comprehension, Speaking, Reading, Writing และ Grammar ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งการเข้าเรียนกับระบบ i Learning Multimedia System Technology จะเป็นการช่วยเร่งให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้จึงเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการใช้งานภาษาอังกฤษแบบเดิมของตนเอง และเรียนรู้เทคนิคซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้าใจง่าย เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าวแล้ว จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งแบบสำเนียงอังกฤษและอเมริกันได้อย่างถูกต้อง มากขึ้น ทั้งนี้คนไทยจำนวนมาก ยังคงมีปัญหาเหล่านี้ แม้จะทุ่มเทเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อย กับการลองผิดลองถูก Intensive English Program จึงเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะกับทุกคน ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบยั่งยืนต่อไป แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานทางด้านทักษะภาษาอังกฤษมาก่อนก็สามารถลงทะเบียน เรียนได้

ระยะเวลาเรียนและ ตารางเรียน : สามารถตรวจสอบได้จากสาขาที่ท่านสนใจ

2015-07-04T17:26:34+00:00 By |0 Comments