Intensive Business English

Home/Our Courses/Intensive Business English

Intensive Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius ช่วยคุณสร้างความเข้าใจระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดี ขึ้น

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ I-Genius พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโดยมุ่งเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา ทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในทุกๆด้าน เหมาะสมกับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับผู้จัดการ เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ วิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในรูปแบบสากล พัฒนาทักษะการสนทนา โดยครอบคลุมถึงการทำงานภายในองค์กร ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติเป็นประจำให้ได้อย่างมั่นใจและมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรม ทางสังคมต่างๆได้ดี และเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เบื้องต้นได้ถูกต้อง ชัดเจน

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจประกอบด้วย

 • ผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จะได้ฝึกการเจรจาโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ การอภิปรายในที่ประชุม การเจรจาต่อรองธุรกิจ การพูดแบบโน้มน้าว การให้ข้อมูล ศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ ที่น่าสนใจในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสำนวนภาษา (Idiomatic Expression ) ให้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์
 • ผู้เรียนจะได้ฝึกการ เตรียมตัวและการพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการ การบรรยายแนวโน้ม ความก้าวหน้าทางธุรกิจ การถกประเด็นทางเลือก การสรุปข้อมูลการนำเสนอ และการเรียนรู้ลักษณะของสมาชิกในทีม และลักษณะของตัวเอง เพื่อทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • มารยาทในการ ติดต่อสื่อสาร ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยง การแต่งกายอย่างเหมาะสม การรับประทานอาหาร การแนะนำตนเองและผู้อื่น การพูดคุยสนทนาบนโต๊ะอาหาร และกลยุทธ์การเจรจาในสถานการณ์จำเป็นระหว่างรับรอง ลูกค้า
 • เทคนิคการอ่านใจลูกค้า การพูดทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การตอบข้อโต้แย้งเชิงธุรกิจ และศิลปะการเจรจาเพื่อผูกมัดใจลูกน้องตลอดจนถึงเจ้า นาย
 • เทคนิคการสร้างพาดหัวข่าวหรือวลีให้น่าสนใจเพื่อ ขายสินค้าหรือบริการและเรียนรู้จรรยาบรรณทางธุรกิจและการให้ ข่าว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ ได้แก่

 • Persuasive and informative speech
 • English business jargons
 • How to discuss, prepare and give a sales pitch
 • Discuss business model and revenue model
 • Describe trends and business progress
 • Understanding team dynamic
 • How to create an effective team and work well in it
 • Discuss dilemmas and present conclusion
 • How to create a powerful headline or phrase to sell a product/service
 • Business ethics and how  to give a press release


ระยะเวลาเรียน » 3  เดือน ( 36 ชั่วโมง )

หมาย เหตุ » ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบ (Placement Test) จากทางสถาบันI-Genius จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้

ตารางเรียน : สามารถตรวจสอบได้จากสาขาที่ท่านสนใจ

2016-10-23T00:22:21+00:00 By |0 Comments