I-Genius Branches

Central Ladprao

 • Address: ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
 • Phone: 02-937-0880-1

Central World

 • Address: ชั้น 14 อาคาร ZEN World Central World
 • Phone: 02-646-1501-2

Udon Thani

 • Address: ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
 • Phone: 086-346-0604

Khon kaen

 • Address: ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
 • Phone: 091-187-2484

Chiang Mai

 • Address: ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
 • Phone: 052-006236
 • Phone: 094-5362242

I-Genius Kids Branches

Central Ladprao

 • Address: ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
 • Phone: 02-937-0880-1

Central World

 • Address: ชั้น 14 อาคาร ZEN World Central World
 • Phone: 02-646-1501-2

Central WestGate

 • Address: ชั้น 3 Central WestGate
 • Phone: 02-023-3656

Central Festival EastVille

 • Address: ชั้น 2 Central Festival EastVille
 • Phone: 02-553-6236

Khon kaen

 • Address: ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
 • Phone: 091-187-2484

Udon Thani

 • Address: ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
 • Phone: 086-346-0604

Chiang Mai

 • Address: ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
 • Phone: 052-006236
 • Phone: 094-5362242

Call Center

Call: 02-937-0880